خانه ⁄ ثبت نمرات عددی و توصیفی

ثبت نمرات عددی و توصیفی

نمره معیاری برای سنجش دانش دانش آموزان است. که میتواند به صورت عددی و یا توصیفی باشد. در ایران نمره عددی, عددی بین ۰ تا ۲۰ است و نمره توصیفی شامل موارد خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیاز به تلاش بیشتر است. برای شش سال مقطع ابتدای از نمره توصیفی استفاده می شود. و برای مقاطع دیگر از نمره عددی استفاده میشود.

نرم افزار کارنامه ماهانه نسیم با توجه به مقطع کلاس به صورت خودکار بین نمره عددی و توصیفی تغییر پیدا میکند. همچنین برای سهولت نمره دهی معلمان می تواند برای یک کلاس یک نمره واحد وارد کنند.

در صورتی که به هر دلیلی معلمان نتوانستن نمره ماهانه را وارد کند خود مدرسه با استفاده از نسخه مدرسه نرم افزار امکان درج و ویرایش و حذف تمام نمرات دانش آموزان را در اختیار دارد.