خانه ⁄ دریافت انواع گزارشات

دریافت انواع گزارشات

دادن گزارش به کاربران از وظایف مهم هر نرم افزاری است. چرا که کاربران به وسیله گزارش تلاش ها و فعالیت های خود را ارزیابی کرده. فعالیت های آینده که به منظور پیشرفت تحصیلی دانش آموزان قرار است انجام گیرید بر اساس همین گزارشات طرح و برنامه ریزی میشود.

لیست انواع گزارشات نرم افزار کارنامه ماهانه: